Wmurowanie aktu erekcyjnego pod rozbudowę szpitala powiatowego

Na terenie największej inwestycji powiatu – rozbudowie siedziby głównej  Szpitala Powiatowego im. N. Nenckiego w Krotoszynie – odbyła się 19 września 2018r. uroczystość wmurowania aktu erekcyjnego.  Rozbudowany obiekt przy ul. Mickiewicza 21 pomieści docelowo wszystkie oddziały szpitalne.

W uroczystości udział wzięło wielu zaproszonych gości, w tym przedstawiciele samorządu województwa -  przewodnicząca Sejmiku Województwa Wielkopolskiego  Zofia Szalczyk oraz radny sejmiku Julian Jokś, a także dyrektor Departamentu Polityki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego Grzegorz Potrzebowski, ja również gospodarze - przedstawiciele władz powiatu ze starostą Stanisławem Szczotką, przewodniczącym Rady Powiatu Leszkiem Kulką oraz wicestarostą Pawłem Radojewskim i radnym powiatowymi.

Obecni byli burmistrzowie gmin powiatu, przybyli także duszpasterze krotoszyńscy z ks. prałatem Aleksandrem Genderą – dziekanem dekanatu krotoszyńskiego. Uczestnikami uroczystości byli pracownicy SPZOZ Krotoszyn z dyrektorem Krzysztofem Kurowskim, przedstawicielami grup zawodowych i związków. Obecni byli  przedstawiciele Banku Gospodarstwa Krajowego z dyrektorem oddziału poznańskiego Krzysztofem Antczakiem, a także szeroka  reprezentacja wykonawców inwestycji z Prezesem Zarządu Koputronik Biznes Sp z o.o. Wojciechem Buczkowskim.

Głównym elementem wydarzenia było podpisanie aktu erekcyjnego i wmurowanie go w fundament powstającego obiektu. Zwracając się do obecnych starosta S. Szczotka zauważył, że budowa siedziby głównej szpitala jest jednym, ale nie jedynym elementem  zmian w krotoszyńskiej służbie zdrowia i wyraził nadzieję, że nowy obiekt służyć będzie dobrze pacjentom – mieszkańcom Ziemi Krotoszyńskiej, a pracownicy znajdą w nim godziwe warunki zatrudnienia.

Włodarz powiatu podziękował m.in. burmistrzowi Krotoszyna Franciszkowi Marszałkowi i radym miejskim za wpisanie rozbudowy szpitala do Lokalnego Programu Rewitalizacji, dzięki czemu możliwe było uzyskanie preferencyjnej pożyczki w ramach inicjatywy Jessica 2. Pożyczka ta – w wysokości 20 mln zł została przyznana przez Bank Gospodarstwa Krajowego na 20 lat w skali stałego oprocentowania rocznego 0,3 procent.  Dlatego też S. Szczotka podziękował zarówno przedstawicielom BGK jak i samorządu województwa za przyjęcie wniosku do realizacji i udzielone wsparcie.

Uroczystość zakończyło poświęcenie placu budowy, którego dokonał ks. dziekan A. Gendera.

Rozbudowa szpitala realizowana jest w ramach projektu:

„Wsparcie rewitalizacji fizycznej, gospodarczej i społecznej poprzez rozbudowę Szpitala Powiatowego w Krotoszynie służącą koncentracji rozproszonych usług medycznych w jednej lokalizacji.”

Zasadniczym elementem inwestycji jest dobudowa dwukondygnacyjnego skrzydła do istniejącego budynku, co pozwoli na lokalizację w jednym obiekcie oddziałów: SOR, anestezjologii i intensywnej terapii, wewnętrznego, chirurgicznego oraz pediatrycznego, ginekologiczno-położniczego i neonatologicznego, a także chemioterapii – z izbą przyjęć wspólną dla wszystkich oddziałów, apteką szpitalną, centrum diagnostyki i innymi pomieszczeniami technicznymi niezbędnymi dla funkcjonowania placówki. Rozbudowie budynku szpitala towarzyszyć będzie zagospodarowanie przyległych terenów. Przyspieszy to diagnostykę pacjentów, skróci czas niezbędny na podjęcie działań terapeutycznych przez co zwiększy skuteczność leczenia. Powstanie nowoczesnego kompleksu budynków użyteczności publicznej w centrum miasta Krotoszyna nie tylko wpłynie na podniesienie jakości usług medycznych świadczonych mieszkańcom całego powiatu i zracjonalizuje koszty opieki zdrowotnej, ale też poprawi estetykę i funkcjonalność tego obszaru. Inwestycja wpisała się doskonale w ideę kompleksowej rewitalizacji centrum Krotoszyna jako obszaru odwiedzanego przez mieszkańców w celu skorzystania z oferty licznych placówek handlowych i usługowych. Ponadto wpłynie na niwelowanie przyczyn zaliczenia obszaru projektu do dysfunkcyjnych.

Projekt realizowany w ramach:

JESSICA 2 - działanie 9.2 Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 -  „Rewitalizacja miast i ich dzielnic, terenów wiejskich, poprzemysłowych i powojskowych”, poddziałania 9.2.3 „Rewitalizacja miast i ich dzielnic, terenów wiejskich, poprzemysłowych i powojskowych – instrumenty finansowe.”

Aktualna wartość projektu:

Całkowita: 24 880 870 ,50 PLN

Pożyczka JESSICA 2: 20 000 000,00 PLN

Emisja obligacji:   3 000 000,00 PLN

Wkład własny: 1 880 870 ,50 PLN