Wirtualny spacer po urzędzie

Katalog spraw

WYDZIAŁ KOMUNIKACJI I DRÓG

rejestracja pojazdów – procedury:
 • Nadanie cech identyfikacyjnych /nr nadwozia/ (SP/KmD-16
 • Nadanie cech identyfikacyjnych /tabliczki znamionowej/ (SP/KmD-15) 
 • Opłata recyklingowa 
 • Rejestracja czasowa / tablice tymczasowe (SP/KmD-04) 
 • Rejestracja pojazdu sprowadzonego z zagranicy, który był tam zarejestrowany i posiada dowód rejestracyjny (SP/KmD-01) 
 • Rejestracja pojazdu zabytkowego (SP/KmD-03) 
 • Rejestracja pojazdu zakupionego na terenie kraju (SP/KmD-02) 
 • Wpisanie lub wykreślenie adnotacji: Gaz / Hak / L / VAT / PIT / CIT / EURO / Zastaw rejestrowy (SP/KmD-12) 
 • Wydanie dowodu rejestracyjnego zatrzymanego przez Policję lub Inspekcje Transportu Drogowego (SP/KmD-07) 
 • Wydanie wtórnika dowodu rejestracyjnego, karty pojazdu, nalepki kontrolnej bądź znaków legalizacyjnych w przypadku ich utraty /zagubienia, zniszczenia, kradzieży/ (SP/KmD-10)
 • Wydanie zaświadczenia potwierdzającego dane z zagubionego dowodu rejestracyjnego lub karty pojazdu (SP/KmD-11) 
 • Wymiana dowodu rejestracyjnego spowodowana brakiem miejsca na wpisy dotyczące kolejnych badań technicznych (SP/KmD-08) 
 • Wymiana dowodu rejestracyjnego z uwagi na zmianę nazwiska, nazwy firmy lub adresu zamieszkania/siedziby (SP/KmD-09)
 • Wymiana tablic rejestracyjnych z powodu ich zniszczenia, zagubienia bądź kradzieży (SP/KmD-14) 
 • Wyrejestrowanie pojazdu (SP/KmD-05) 
 • Wzór pełnomocnictwa 
 • Zbiorcze zestawienie opłat 
 • Zgłoszenie zbycia/sprzedaży pojazdu (SP/KmD-06) 
 • Zmiany w dowodzie rejestracyjnym spowodowane zmianą danych technicznych /bez zmiany rodzaju pojazdu/ (SP/KmD-17) 
 • Zmiany w dowodzie rejestracyjnym spowodowane zmianą rodzaju pojazdu (SP/KmD-13) 
uprawnienia do kierowania pojazdami – procedury:
 • Pełnomocnictwo od załatwienia sprawy 
 • Przedłużenie ważności pozwolenia na kierowanie tramwajem (SP/KmD-36) 
 • Przedłużenie ważności prawa jazdy określonej kategorii (SP/KmD-23) 
 • Przedłużenie zezwolenia na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym lub przewożącym wartości pieniężne (SP/KmD-40) 
 • Przesłanie akt po niezdanym egzaminie do WORD (SP/KmD-32)  
 • Przywrócenie cofniętego uprawnienia (SP/KmD-31) 
 • Rozszerzenie zezwolenia na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym lub przewożącym wartości pieniężne (SP/KmD-41) 
 • Uzyskanie profilu kandydata na kierowcę (SP/KmD-18) 
 • Wpis do prawa jazdy /kierowcy wykonujący przewóz drogowy, kod 95/ (SP/KmD-24) 
 • Wydanie międzynarodowego prawa jazdy (SP/KmD-19) 
 • Wydanie pozwolenia na kierowanie tramwajem (SP/KmD-33) 
 • Wydanie pozwolenia na kierowanie tramwajem z uwagi na zmianę danych (SP/KmD-35) 
 • Wydanie prawa jazdy (SP/KmD-20)
 • Wydanie prawa jazdy z uwagi na zmianę danych (SP/KmD-22) 
 • Wydanie wtórnika pozwolenia na kierowanie tramwajem /utrata, zniszczenie/ (SP/KmD-34) 
 • Wydanie wtórnika prawa jazdy /utrata, zniszczenie/ (SP/KmD-21) 
 • Wydanie zaświadczenia o posiadanych uprawnieniach (SP/KmD-37) 
 • Wydanie zezwolenia na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym lub przewożącym wartości pieniężne (SP/KMD-39)
 • Wymiana karty motorowerowej na prawo jazdy kat. AM (SP/KmD-26) 
 • Wymiana prawa jazdy wydanego za granicą nieokreślonego w konwencjach o ruchu drogowym (SP/KmD-28) 
 • Wymiana starego prawa jazdy na podstawie art. 150 (SP/KmD-25) 
 • Wymiana ważnego krajowego prawa jazdy wydanego za granicą (SP/KmD-27) 
 • Złożenie wniosku o wydanie prawa jazdy lub pozwolenia drogą elektroniczną (SP/KmD-38) 
 • Zwrot prawa jazdy zatrzymanego na okres przekraczający rok (SP/KmD-30) 
 • Zwrot prawa jazdy zatrzymanego na okres nieprzekraczający roku (SP/KmD-29) 
ośrodki szkolenia kierowców – procedury:
 • Formularze dla kierowników ośrodków szkolenia kierowców 
 • Wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców (SP/KmD-42) 
 • Wykaz ośrodków szkolenia kierowców Powiatu Krotoszyńskiego 
 • Wyniki analizy statystycznej średniej zdawalności osób szkolonych (rok 2013) 
 • Wyniki analizy statystycznej średniej zdawalności osób szkolonych (rok 2014) 
 • Zgłoszenie do ewidencji podmiotu prowadzącego szkolenie (SP/KmD-43) 
stacje kontroli pojazdów – procedury:
 • Wydanie uprawnień diagnoście do wykonywania badań technicznych (SP/KmD-44) 
 • Wydanie zaświadczenia potwierdzającego wpis do rejestru przedsiębiorców (SP/KmD-45)
 • Wykaz stacji kontroli pojazdów Powiatu Krotoszyńskiego 
transport drogowy – procedury:
 • Wydawanie licencji na wykonywanie transportu drogowego w zakresie pośrednictwa przy przewozie rzeczy (SP/KmD-47)  
 • Wydawanie licencji na wykonywanie transportu drogowego w zakresie przewozu osób samochodem osobowym lub pojazdem samochodowym przeznaczonym konstrukcyjnie do przewozu powyżej 7 i nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą (SP/KmD-46) 
 • Wydawanie zaświadczeń na przewozy drogowe na potrzeby własne (SP/KmD-50) 
 • Wydawanie zezwoleń na wykonywanie przewozów regularnych (SP/KmD-49) 
 • Wydawanie zezwoleń na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego (SP/KmD-48) 
usuwanie pojazdów w trybie art. 130a ustawy z dnia 20 czerwca 1997 roku Prawo o ruchu drogowym – procedury:
 • Odbiór pojazdu usuniętego z drogi na podstawie art. 130a ustawy z dnia 20 czerwca 1997 roku prawo o ruchu drogowym /j. t. Dz. U. z 2012 r., poz. 1137 ze zm./ (SP/KmD-51) 
 • Pełnomocnictwo 
 • Podstawa usunięcia pojazdów w trybie art. 130a ustawy z dnia 20 czerwca 1997 roku Prawo o ruchu drogowym 
 • Wysokość opłat w roku 2013 
 • Wysokość opłat w roku 2014 
 • Wysokość opłat w roku 2015 

 

WYDZIAŁ ARCHITEKTURY I BUDOWNICTWA

procedury:
 • Przeniesienie pozwolenia na rzecz innego inwestora (SP/ArB-3) 
 • Uzyskanie pozwolenia na budowę (SP/ArB-1) 
 • Uzyskanie pozwolenia na rozbiórkę (SP/ArB-2) 
 • Zaświadczenie o samodzielności lokalu mieszkalnego lub lokalu o przeznaczeniu innym niż mieszkalne (SP/ArB-7) 
 • Zgłoszenie budowy obiektów i wykonania robót budowlanych 
 • Zgłoszenie rozbiórki obiektów (SP/ArB-6) 

 

WYDZIAŁ EDUKACJI, KULTURY I SPORTU

procedury:
 • Postępowanie egzaminacyjne na stopień nauczyciela mianowanego (SP/EKS-4) 
 • Rejestracja niepublicznych szkół i placówek oświatowych (SP/EKS-6) 
 • Skierowanie do kształcenia specjalnego (SP/EKS-5) 
 • Stypendia dla uczniów, słuchaczy i studentów 
 • Wpis do ewidencji Klubów Sportowych nie prowadzących działalności gospodarczej (SP/EKS-2) 
 • Wpis do ewidencji Uczniowskich Klubów Sportowych (SP/EKS-1) 
 • Wykreślenie Klubu Sportowego/Uczniowskiego Klubu Sportowego z ewidencji Starosty Krotoszyńskiego (SP/EKS-3) 
 • Zakładanie szkoły lub placówki publicznej (SP/EKS-7) 

 

WYDZIAŁ GEODEZJI, KARTOGRAFII, KATASTRU I GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI

procedury:
 • Koordynacja sytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu (SP/GG-1)
 • Wnioski 

 

WYDZIAŁ OCHRONY ŚRODOWISKA, ROLNICTWA I LEŚNICTWA

procedury:
 • Decyzja nakazująca wykonanie zabiegów gosp. w lasach prywatnych (SP/OŚ-26) 
 • Decyzja na pozyskanie drewna z lasu w przypadkach losowych (SP/OŚ-27) 
 • Decyzja na wycinkę drzew i krzewów z terenów gminnych (SP/OŚ-21) 
 • Decyzja na zabiegi w lasach prywatnych po inwentaryzacji (SP/OŚ-25) 
 • Decyzja o dopuszczalnym poziomie hałasu (SP/OŚ-9) 
 • Decyzja o usunięciu drzew i krzewów z terenów kolejowych (SP/OŚ-22) 
 • Decyzja w sprawie przyznania środków na zalesianie (SP/OŚ-30) 
 • Decyzja zezwalająca na przetrzymywanie zwierzyny łownej (SP/OŚ-23) 
 • Decyzja zezwalająca na zmianę lasu na użytek rolny (SP/OŚ-24) 
 • Inne dokumentacje geologiczne (SP/OŚ-6)  
 • Nowe kompetencje Samorządu Województwa Wielkopolskiego 
 • Pozwolenie na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza (SP/OŚ-10)
 • Pozwolenie zintegrowane (SP/OŚ-7) 
 • Rejestracja sprzętu pływającego /amatorski połów ryb/ (SP/OŚ-12) 
 • Wydanie karty wędkarskiej lub karty łowiectwa podwodnego (SP/OŚ-13) 
 • Wydanie koncesji na wydobywanie kopalin ze złóż (SP/OŚ-18) 
 • Wydanie legitymacji strażnika społecznej straży rybackiej (SP/OŚ-11) 
 • Wydanie pozwolenia na wytwarzanie odpadów (SP/OŚ-4) 
 • Wydanie pozwolenia wodno prawnego (SP/OŚ-14)
 • Wydanie zezwolenia na przetwarzanie odpadów /odzysk i unieszkodliwianie/ (SP/OŚ-2) 
 • Wydawanie zezwolenia na transport odpadów (SP/OŚ-3) 
 • Wydanie zezwolenia na zbieranie odpadów (SP/OŚ-1)
 • Wydanie zezwolenia na zbieranie odpadów przedsiębiorcy prowadzącemu punkt zbierania odpadów (SP/OŚ-5) 
 • Wyłączanie gruntów z produkcji rolniczej (SP/OŚ-15) 
 • Zatwierdzenie dokumentacji geologicznej złoża kopaliny (SP/OŚ-17) 
 • Zatwierdzenie dokumentacji hydrogeologicznej lub geologiczno-inżynierskiej (SP/OŚ-8) 
 • Zatwierdzenie projektu robót geologicznych (SP/OŚ-16) 
 • Zezwolenie na udział w systemie handlu do emisji (SP/OŚ-29) 
 • Zgłoszenia do rejestru zwierząt podlegających ograniczeniom UE (SP/OŚ-20) 
 • Zgłoszenie instalacji niewymagającej pozwolenia (SP/OŚ-28) 
 • Zgłoszenie projektu robót geologicznych wykonywanych w celu wykorzystania ciepła Ziemi (SP/OŚ-19) 

 

WYDZIAŁ SPRAW OBYWATELSKICH I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO

procedury:
 • Pozwolenie na zbiórki publiczne
 • Wydawanie zezwolenia na sprowadzenie zwłok i szczątków ludzkich z zagranicy (SP/OB-1) 
 • Złożenie wniosku o wydanie paszportu