Wirtualny spacer po urzędzie

Historia

W dobie przedrozbiorowej obszar dzisiejszego powiatu krotoszyńskiego należał do powiatów: pyzdrskiego i kaliskiego w woj. kaliskim.
Po drugim rozbiorze Rzeczypospolitej decyzją zaborcy Krotoszyn podniesiono do rangi stolicy powiatu.
Utworzony w 1793 r. Powiat Krotoszyński obejmował 187 miejscowości i był znacznie większy obszarem od powiatu w obecnych
granicach.
W nowym podziale administracyjnym po 1815 r. powiat krotoszyński należał do Wielkiego Księstwa Poznańskiego. Ponadto Prusacy utworzyli z dóbr krotoszyńskich i starostwa odolanowskiego Księstwo Krotoszyńskie, które przekazali książętom Turn und Taxis. Stąd obok instytucji powiatowych Krotoszyn był stolicą księstwa i siedzibą sądu książęcego. Okres przynależności Krotoszyna i powiatu do zjednoczonych Niemiec (1871-1918) charakteryzował się nasileniem polityki germanizacyjnej. 

W 1887 r. doprowadzono do podziału obszaru powiatu na dwa: krotoszyński i koźmiński. Przez cały okres międzywojenny Krotoszyn był stolicą powiatu, a z dniem 1 kwietnia 1932 r. tereny powiatu koźmińskiego przyłączono do krotoszyńskiego. Zasadniczym argumentem przemawiającym na korzyść Krotoszyna było stacjonowanie w mieście 56 Pułku Piechoty Wlkp. Podczas II wojny światowej powiat krotoszyński został włączony do III Rzeszy. Po wyzwoleniu w okresie zagospodarowania Ziem Odzyskanych powiat krotoszyński sprawował patronat nad Miliczem, Gorzowem Wlkp. i Pyrzycami.
W 1975 r. w wyniku reformy administracyjnej powiat krotoszyński uległ likwidacji. Od dnia 1 stycznia 1999 r. Rzeczpospolita Polska przekazała wspólnocie samorządowej i władzom Powiatu Krotoszyńskiego utworzonego na podstawie ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. Nr 91, poz. 578) i rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 sierpnia 1998 r. (Dz. U. Nr 103, poz. 652) w sprawie utworzenia powiatów odpowiedzialność za sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym.
W dniu 23 listopada 1998 r. na Zamku Królewskim w Warszawie wręczono pierwszemu Staroście Powiatu Krotoszyńskiego - Stanisławowi Ratajskiemu - akt nominacyjny. Obecny powiat krotoszyński obejmuje następujące miasta i gminy: Miasto i Gminę Krotoszyn, Miasto Sulmierzyce, Miasto i Gminę Kobylin, Miasto i Gminę Koźmin, Gminę Rozdrażew, Gminę i Miasto Zduny.

Opracował: 
dr Edward Jokiel