Wirtualny spacer po urzędzie

Rada Powiatu

Do wyłącznej właściwości rady powiatu należy:

 • Stanowienie aktów prawa miejscowego, w tym statutu powiatu
 • Wybór i odwołanie zarządu oraz ustalanie wynagrodzenia jego przewodniczącego
 • Powoływanie i odwoływanie, na wniosek starosty, skarbnika powiatu, będącego głównym księgowym budżetu powiatu
 • Stanowienie o kierunkach działania zarządu powiatu oraz rozpatrywanie sprawozdań z działalności zarządu, w tym z działalności finansowej
 • Uchwalanie budżetu powiatu
 • Rozpatrywanie sprawozdań z wykonania budżetu oraz podejmowanie uchwały w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium dla zarządu z tego tytułu
 • Podejmowanie uchwał w sprawach wysokości podatków i opłat w granicach określonych ustawami
 • Podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych powiatu dotyczących:
  •    Zasad nabycia , zbycia i obciążenia nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na okres oznaczony dłuższy niż trzy lata lub na czas nieoznaczony, o ile ustawy szczególne nie stanowią inaczej; uchwała powiatu jest wymagana również w przypadku, gdy po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat strony zawierają kolejne umowy, których przedmiotem jest sama nieruchomość; do czasu określenia zasad zarząd może dokonywać tych czynności wyłącznie za zgodą rady powiatu
  •    Emitowania obligacji oraz określania zasad ich zbywania , nabywania i wykupu
  •    Zaciąganie długoterminowych pożyczek i kredytów
  •    Ustalania maksymalnej wysokości pożyczek i kredytów krótkoterminowych zaciąganych przez zarząd oraz maksymalnej wysokości pożyczek i poręczeń udzielanych przez zarząd w roku budżetowym
  •    Zobowiązań w zakresie podejmowania inwestycji i remontów o wartości przekraczającej granicę ustaloną corocznie przez radę
  •    Tworzenia i przystępowania do związków, stowarzyszeń , fundacji i spółdzielni oraz ich rozwiązywania lub występowania z nich
  •    Tworzenia i przystępowania do spółek, ich rozwiązywania i występowania z nich oraz określania zasad wnoszenia wkładów, obejmowania, nabywania i zbywania udziałów i akcji
  •    Współdziałania z innymi powiatami i z gminami, jeżeli związane jest to z koniecznością wydzielenia majątku
  •    Tworzenia, przekształcania i likwidacji jednostek organizacyjnych oraz wyposażenia ich w majątek
 • Podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia zadań z zakresu administracji rządowej oraz w sprawie powierzenia prowadzenia zadań publicznych, o których mowa w art. 5
 • Określanie wysokości sumy, do której zarząd może samodzielnie zaciągać zobowiązania
 • Podejmowanie uchwał w sprawach współpracy ze społecznościami lokalnymi innych państw oraz przystępowania do międzynarodowych zrzeszeń społeczności lokalnych
 • Uchwalanie powiatowego programu zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego
 • Uchwalanie powiatowego programu przeciwdziałania bezrobociu oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy
 • Dokonywanie oceny stanu bezpieczeństwa przeciwpożarowego i zabezpieczenia przeciwpowodziowego powiatu
 • Podejmowanie uchwał w sprawie herbu powiatu i flagi powiatu
 • Podejmowanie uchwał w sprawie zasad udzielania stypendiów dla uczniów i studentów
 • Podejmowanie uchwał w innych sprawach zastrzeżonych ustawami do kompetencji rady powiatu