Wirtualny spacer po urzędzie

Komisje Rady

Do zadań komisji stałych należy:

  • przygotowywanie i opiniowanie projektów uchwał rady powiatu,
  • występowanie z inicjatywą uchwałodawczą,
  • sprawowanie kontroli nad wykonaniem uchwał rady i działalnością odpowiednich wydziałów oraz jednostek organizacyjnych,
  • opiniowanie i rozpatrywanie spraw przekazanych komisji przez radę, zarząd lub inne komisje,
  • przyjmowanie i analizowanie skarg i wniosków mieszkańców powiatu, dotyczących działalności rady i zarządu.

Komisja stała działa zgodnie z planem pracy zatwierdzonym przez radę. Rada może dokonywać zmian w zatwierdzonym planie.

Komisja jest obowiązana przedstawić radzie sprawozdanie ze swojej działalności do dnia 30 stycznia każdego roku, za rok ubiegły.

Komisja obraduje w obecności co najmniej połowy swojego składu.

W posiedzeniach komisji, oprócz jej członków, mogą także uczestniczyć: przewodniczący rady, radni nie będący członkami komisji oraz członkowie zarządu powiatu.

Przewodniczący komisji kieruje jej pracami, a w szczególności:

  • ustala terminy i porządek posiedzeń,
  • zapewnia przygotowanie i dostarczenie członkom komisji niezbędnych materiałów,
  • zwołuje posiedzenia komisji,
  • kieruje obradami komisji.

Przewodniczący komisji jest obowiązany zwołać posiedzenie komisji na wniosek co najmniej 1/3 członków komisji lub przewodniczącego rady. W przypadku nieobecności przewodniczącego komisji, jego obowiązki wykonuje wiceprzewodniczący powoływany i odwoływany przez komisję.