Wirtualny spacer po urzędzie

Przyroda

Ochrona przyrody

Na obszarze Nadleśnictwa Krotoszyn znajduje się pięć rezerwatów przyrody:

  • Baszków – rezerwat florystyczny (paproć – długosz królewski), powierzchnia 3,97 ha
  • Buczyna Helenopol – rezerwat leśny, powierzchnia 42 ha  
  • Dąbrowa Smoszew – rezerwat leśny, powierzchnia 13,46 ha  
  • Miejski Bór – rezerwat florystyczny, powierzchnia 28,9 ha  
  • Mszar Bogdaniec – rezerwat ścisły florystyczny, powierzchnia 22 ha   

  

W 1993 roku utworzono  obszar chronionego krajobrazu Dąbrowy Krotoszyńskie Baszków – Rochy o łącznej powierzchni 324 km², leżący częściowo na terenie powiatu krotoszyńskiego. Na terenie powiatu znajduje się także  trzynaście drzew pomnikowych i cztery pomnikowe głazy narzutowe.  

Obszary Natura 2000
Obszar Chronionego Krajobrazu DĄBROWY KROTOSZYŃSKIE objęty jest  formą ochrony przyrody Natura 2000. Europejska Sieć Ekologiczna Natura 2000 to systemem ochrony zagrożonych składników różnorodności biologicznej kontynentu europejskiego.

  

  • rezerwat przyrody „Baszków” o powierzchni 3,76 ha, florystyczno-leśny, gmina Zduny, Nadleśnictwo Krotoszyn. Celem ochrony było zachowanie stanowiska gatunku chronionego - bardzo rzadkiej w Wielkopolsce paproci długosz królewski. 
  • rezerwat „Buczyna Helenopol”, powierzchni 41,99 ha, leśny, gmina Krotoszyn, nadleśnictwo Krotoszyn. W rezerwacie ochroną objęto starodrzew bukowy na granicy zasięgu, w wieku około 125 lat i młodsza partię drzewostanów bukowych w wieku 45-50 lat. 
  • rezerwat przyrody „Dąbrowa Smoszew”, powierzchnia 13,85 ha, leśny, gmina Krotoszyn, nadleśnictwo Krotoszyn. Dobrze wykształcony grąd środkowo europejski i fragmenty lasów łęgowych z rzadkimi gatunkami roślin w runie: wawrzynek wilczełyko, kruszyna pospolita, podkolan zielonawy, gnieźnik leśny, marzanka wonna. W rezerwacie występują gatunki górskie: wiąz górski, gwiazdnica gajowa, przetacznik górski. Stwierdzono także gatunki rosnące tutaj w pobliżu granic swoich zasięgów (jaskier kaszubski i perłówka jednokwiatowa), a także rzadkie rośliny mezofilnych lasów, jak gwiazdnica, łuskiewnik różowy, fiołek przedziwny, turzyca odległokłosa, turzyca leśna. Drzewostan, wysoki do 30 m to głównie dąb szypułkowy w wieku około 145 lat.

    

  • rezerwat „Miejski Bór”, powierzchnia 28,87 ha, florystyczny, gmina Krotoszyn, nadleśnictwo Krotoszyn. Rezerwat położony w bezpośrednim sąsiedztwie Krotoszyna. Występują dwa gatunki chronione: wiciokrzew pomorski i bluszcz. 
  • rezerwat przyrody „Mszar Bogdaniec” , powierzchnia 21,98 ha, torfowiskowy, gmina Zduny, Nadleśnictwo Krotoszyn. Szczególnie cenne skupienia mchów porastają odkryte, mokre podłoża w dołach po eksploatacji torfu. Gatunki chronione na terenie rezerwatu to widłak goździsty i rosiczka okrągłolistna. Oprócz roślin prawnie chronionych występują tutaj interesujące gatunki torfowiskowe. Rezerwat stanowi miejsce lęgowe ptaków wodno-błotnych.