Beneficjent

Wnioskodawcą jest Powiat Krotoszyński.

Powiat Krotoszyński jest jednostką samorządu terytorialnego II stopnia utworzoną Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 7 sierpnia 1998r. w sprawie utworzenia powiatów. Powiat Krotoszyński działa na podstawie ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym oraz statutu. Zgodnie z art. 2 ustawy Powiat ma osobowość prawną.

Powiat Krotoszyński stanowi, od 1.01.1999 r., lokalną wspólnotę samorządową tworzoną przez mieszkańców powiatu oraz terytorium obejmujące:

 1. Miasto i Gminę Krotoszyn,
 2. Gminę Koźmin Wielkopolski,
 3. Gminę Zduny,
 4. Gminę Kobylin,
 5. Miasto Sulmierzyce,
 6. Gminę Rozdrażew.

Siedzibą władz powiatu jest Krotoszyn. Powiat położony jest w województwie wielkopolskim.

Zadania publiczne o charakterze ponadgminnym w zakresie promocji i ochrony zdrowia Powiat Krotoszyński realizuje za pomocą Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Krotoszynie, dla którego jest podmiotem (organem) tworzącym.

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Krotoszynie jest podmiotem leczniczym działającym na podstawie ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej wpisanym do Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą pod nr księgi 000000015765 oraz do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000002750.

Zgodnie ze Statutem podstawowym celem Zakładu jest udzielanie świadczeń zdrowotnych polegających na zachowaniu i ratowaniu zdrowia i życia, przywracaniu i poprawie zdrowia oraz podejmowanie innych działań medycznych wynikających z procesu leczenia lub przepisów odrębnych regulujących zasady ich wykonywania. Celem Zakładu jest również świadczenie pomocy medycznej osobom poszkodowanym w wypadkach komunikacyjnych.

Do podstawowych zadań Zakładu należy udzielanie świadczeń zdrowotnych ludności, w tym także osobom poszkodowanym w wypadkach komunikacyjnych w zakresie:

 1. całodobowych i stacjonarnych świadczeń szpitalnych,
 2. całodobowej stacjonarnej opieki długoterminowej (zakład opiekuńczo-leczniczy),
 3. ratownictwa medycznego i pomocy doraźnej,
 4. rehabilitacji leczniczej,
 5. diagnostyki medycznej,
 6. profilaktyki medycznej i promocji zdrowia,
 7. dializoterapii,
 8. ambulatoryjnej opieki specjalistycznej,
 9. transportu sanitarnego,
 10. podstawowej opieki zdrowotnej

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Krotoszynie jest zespołem 8 zakładów realizujących świadczenia zdrowotne w zakresie diagnostyki, leczenia, rehabilitacji i profilaktyki. W skład SPZOZ wchodzą:

 1. Szpital Powiatowy im. Marcelego Nenckiego
 2. Zespół Ambulatoryjnych Poradni Specjalistycznych
 3. Zakład Leczniczego Usprawniania
 4. Zakład Opiekuńczo-Leczniczy
 5. Zakład Opieki Paliatywnej
 6. Stacja Dializ
 7. Laboratorium Centralne
 8. Zespół Pracowni Diagnostyki Obrazowej

(Źródło: Studium Wykonalności dla projektu)