O projekcie

Wsparcie rewitalizacji fizycznej, gospodarczej i społecznej poprzez rozbudowę Szpitala Powiatowego w Krotoszynie służącą koncentracji rozproszonych usług medycznych w jednej lokalizacji.

Projekt jest realizacją uchwały nr XXIV/155/16 Rady Powiatu Krotoszyńskiego z dnia 28 września 2016 roku w sprawie przyjęcia Programu restrukturyzacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Krotoszynie.

Zasadniczym elementem inwestycji jest dobudowa dwukondygnacyjnego skrzydła do istniejącego budynku, co pozwoli na lokalizację w jednym obiekcie oddziałów: SOR, anestezjologii i intensywnej terapii, wewnętrznego, chirurgicznego oraz pediatrycznego, ginekologiczno-położniczego i neonatologicznego, a także chemioterapii – z izbą przyjęć wspólną dla wszystkich oddziałów, apteką szpitalną, centrum diagnostyki i innymi pomieszczeniami technicznymi niezbędnymi dla funkcjonowania placówki. Rozbudowie budynku szpitala towarzyszyć będzie zagospodarowanie przyległych terenów. Przyspieszy to diagnostykę pacjentów, skróci czas niezbędny na podjęcie działań terapeutycznych przez co zwiększy skuteczność leczenia. Powstanie nowoczesnego kompleksu budynków użyteczności publicznej w centrum miasta Krotoszyna nie tylko wpłynie na podniesienie jakości usług medycznych świadczonych mieszkańcom całego powiatu i zracjonalizuje koszty opieki zdrowotnej, ale też poprawi estetykę i funkcjonalność tego obszaru. Inwestycja wpisała się doskonale w ideę kompleksowej rewitalizacji centrum Krotoszyna jako obszaru odwiedzanego przez mieszkańców w celu skorzystania z oferty licznych placówek handlowych i usługowych. Ponadto wpłynie na niwelowanie przyczyn zaliczenia obszaru projektu do dysfunkcyjnych.

Projekt został wpisany do Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Miasta i Gminy Krotoszyn na lata 2017-2023. Program ten został w czerwcu 2017r. przyjęty przez Radę Miejską Krotoszyna, a następnie wpisany do wykazu programów województwa wielkopolskiego.

Samorząd województwa wielkopolskiego obok naborów dotacyjnych prowadzi również wsparcie w postaci instrumentu JESSICA 2. To preferencyjna pożyczka ze środków regionalnych programów operacyjnych w perspektywie UE 2014-2020. JESSICA 2 finansuje działania związane z rewitalizacją zdegradowanych obszarów określonych w aktualnych Lokalnych Programach Rewitalizacji.

Podmiotem Wdrażającym JESSICĘ 2 jest Bank Gospodarstwa Krajowego w Warszawie.

17 października 2017r. w Urzędzie Miejskim w Krotoszynie miało miejsce podpisanie umowy o pożyczkę w ramach inicjatywy JESSICA2 pomiędzy Powiatem Krotoszyńskim a Bankiem Gospodarstwa Krajowego SA w Warszawie.

Aktualna wartość projektu:

Całkowita: 24 501 447,00 PLN

Pożyczka JESSICA 2: 20 000 000,00 PLN

Emisja obligacji: 3 000 000,00 PLN

Wkład własny: 1 501 447,00 PLN