Cel projektu

Realizacja inwestycji ma na celu poprawę bezpieczeństwa zdrowotnego pacjentów, poprawę jakości udzielanych świadczeń, zmniejszanie nierówności w zakresie dostępu do świadczeń zdrowotnych i ich jakości, poprawę skuteczności podejmowanych działań, poprawę organizacji pracy i zwiększenie efektywności gospodarowania zasobami ludzkimi, obniżenie kosztów funkcjonowania SPZOZ. Poprzez poprawę bezpieczeństwa zdrowotnego pacjentów, poprawę jakości udzielanych świadczeń, zmniejszanie nierówności w zakresie dostępu do świadczeń zdrowotnych i ich jakości, poprawę skuteczności podejmowanych działań projekt przyczyni się do zapobiegania wykluczeniu społecznemu oraz wpłynie na aktywizację zawodową mieszkańców. Tym samym przyczyni się do niwelowania negatywnych zjawisk zidentyfikowanych na obszarze realizacji projektu – obszarze rewitalizowanym.
Obszary o infrastrukturze ochrony zdrowia niedostatecznej jakości są bardziej narażone na występowanie zjawisk wykluczenia społecznego i ubóstwa, spowodowanych kalectwem i niepełnosprawnością w następstwie stanów nagłych lub chorób czy śmiercią żywiciela rodziny. Poprawa infrastruktury szpitalnej i jej konsolidacja przyczyniać się będzie do skrócenia czasu i zwiększenia skuteczności leczenia, tym samym szybszego powrotu do pracy, zmniejszenia zjawiska niepełnosprawności oraz % zgonów. Konsolidacja komórek organizacyjnych szpitala w jednej lokalizacji wpłynie na przyspieszenie podejmowanych działań poprzez wyeliminowanie czasu poświęcanego na transport pacjentów lub materiałów do badań. Przyspieszy to diagnostykę pacjentów, skróci czas niezbędny na podjęcie działań terapeutycznych przez co zwiększy skuteczność podejmowanych działań.