Jessica 2

BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO (BGK) w Warszawie, działający jako Podmiot Wdrażający Instrument Finansowy dla działań 3.2 i 9.2 Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 (WRPO 2014+), udziela wsparcia finansowego w formie preferencyjnych pożyczek na realizację przedsięwzięć z zakresu efektywności energetycznej i rewitalizacji obszarów problemowych w Wielkopolsce.

JESSICA 2 to zwrotne preferencyjne wsparcie ze środków regionalnych programów operacyjnych w perspektywie UE 2014-2020. Jessica2 finansuje działania związane m. in. z rewitalizacją zdegradowanych obszarów określonych w aktualnych Lokalnych Programach Rewitalizacji.

Podmiotem Wdrażającym Jessica2 jest Bank Gospodarstwa Krajowego SA w Warszawie. Kwota wsparcia na wszystkie projekty wynosi 285,83 mln zł, z czego 173,23 mln zł przeznaczono na projekty dotyczące kompleksowej modernizacji energetycznej budynków użyteczności publicznej i wielorodzinnych budynków mieszkalnych oraz 112,60 mln zł na rewitalizację obszarów zdegradowanych.

W kwietniu 2017 uruchomiono nabór wniosków. Podpisana z Powiatem Krotoszyńskim umowa dotyczy działania 9.2 Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 - „Rewitalizacja miast i ich dzielnic, terenów wiejskich, poprzemysłowych i powojskowych”, poddziałania 9.2.3 „Rewitalizacja miast i ich dzielnic, terenów wiejskich, poprzemysłowych i powojskowych – instrumenty finansowe.”
Informacje o programie JESSICA 2